Lietuvos socialinių inovacijų klasteris steigia Socialinių inovatorių akademiją

VDU

Autorius Gabrielė Bražėnaitė / 22 vasario, 2022


Šių metų vasario 22 d. Lietuvos socialinių inovacijų klasteris kartu su savo nariais Vytauto Didžiojo universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus kolegija ir Marijampolės kolegija steigia neformalų kompetencijų ugdymo tinklą – Socialinių inovatorių akademiją (SIA). Akademijos veiklos apima socialinių inovacijų idėjų generavimą bei kūrimą ir įgyvendinimą, atsakingos lyderystės ir verslumo ugdymą, eksperimentavimą atrandant inovatyvius sprendimus, ir siekimą, kad idėja neliktų tik idėjos lygmenyje, bet eitų link prototipų sukūrimo. Visa tai siejasi su bendruomenėse esančių inovatorių įgalinimu spręsti konkrečius, tam tikram regionui būdingus ir aktualius socialinius iššūkius. SIA bendrakūros ugdymo procese būsimi inovatoriai palydimi nuo idėjos iki galutinio siektino rezultato – inovatyvaus socialinio sprendimo, kuriančio ilgalaikę vertę ir poveikį, realizavimo.


Dar kartą apie socialines inovacijas


Europos Komisijos požiūriu, socialinės inovacijos – tai naujų idėjų (produktų, paslaugų, procesų ir modelių) kūrimas bei įgyvendinimas, siekiant ne tik patenkinti konkrečius socialinius visuomenės poreikius, bet ir pagerinti bendrą žmonių gerovę sukuriant ilgalaikę vertę bei poveikį. Socialinėmis inovacijomis siekiama spręsti kylančius iššūkius pasitelkiant bendrakūrą, sujungiant įvairių sričių kompetencijas ir skatinant naujų bendradarbiavimo modelių atsiradimą bei visuomenės transformaciją. Socialinių inovacijų kūrime ypatingai svarbus tarpsektorinis bendradarbiavimas.  


Dr. Vilma Popovienė, LSIK


Lietuvos socialinių inovacijų klasterio direktorė dr. Vilma Popovienė atkreipia dėmesį, kad bendrame Europos ekonominio atsigavimo skatinimo kontekste vis labiau akcentuojama socialinės ekonomikos ir socialinių inovacijų svarba. Skatinama demokratiniais organizavimo principais, darniu vadovavimu ir socialine atsakomybe grįsta viešojo ir privataus sektorių bei mokslo ir studijų institucijų socialinė partnerystė, inicijuojanti ir vystanti inovacijas bei socialinę-ekonominę veiklą. 

„Vykstant itin spartiems, dažnai neprognozuojamiems pokyčiams, tradicinių būdų socialiniams iššūkiams spręsti nebepakanka, todėl svarbu skatinti socialines inovacijas skirtinguose lygmenyse (vietos, regionų, nacionaliniu, Europos) ir sektoriuose (valstybiniame, privačiame, akademiniame, visuomeniniame). Kompleksiškos ir integralios socialinės inovacijos ne tik ieško naujų sprendimų būdų efektyviau panaudodamos turimus išteklius, bet ir augina socialinį kapitalą kaip pagrindinį socialinės vertės ir poveikio šaltinį. Tikimės, kad Socialinių inovatorių akademija geriausią tarptautinę patirtį galės perkelti ir pritaikyti Lietuvoje, kur šiuo metu socialinių inovacijų samprata bei kūrimo metodai dar tik formuojasi“, –teigia ji.


Socialinių inovatorių akademija sieks sutelkti Baltijos jūros regiono ekspertus 


Siekiant ugdyti socialinio poveikio kūrėjus ir lyderius bei telkti ekspertines kompetencijas vienoje platformoje, taip pat užtikrinti integralų ir sisteminį socialinių inovacijų kūrimo ir vystymo procesą regionuose, gimė Socialinių inovatorių akademija – Lietuvos socialinių inovacijų klasterio steigiamas neformalaus ugdymo tinklas, vienijantis klasterio narius ir nacionalinius bei tarptautinius partnerius, veikiančius mokslo ir studijų, švietimo bei socialinės antreprenerystės srityse. Tiek 2022 m. vasario 22 d. bendrasteigėjai – Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija ir Marijampolės kolegija, tiek vėliau prie šio tinklo prisijungsiančios organizacijos pirmiausia dėmesį skirs originalios sertifikuotos neformalaus socialinių inovatorių ugdymo programos įgyvendinimui Lietuvos regionuose. Vėliau programą planuojama adaptuoti ir kitose Baltijos šalyse. Partneriai iš Skandinavijos šalių prisidės prie akademijos vystymo dalindamiesi savo ekspertinėmis įžvalgomis bei patirtimi. SIA atsiradimu siekiama, kad žinios apie socialines inovacijas sklistų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 


Socialinių inovatorių akademija – žinių tiltas tarp aukštųjų mokyklų ir regionų


Dr. Simona Pilkienė, VDU


Vytauto Didžiojo universiteto Studijų prorektorės dr. Simonos Pilkienės teigimu Socialinių inovatorių akademija taps žinių tiltu tarp aukštųjų mokyklų ir regionų kuriant inovatyvius sprendimus. „VDU yra sukauptas didžiulis ekspertų potencialas, teikiantis ekspertines konsultacijas inovacijų įgyvendinimo klausimais ir kuriantis mokslu grįstas inovacijas. Taip pat ?ekspertai yra stiprūs kvalifikacijos tobulinimo srityse, kartu šias sritis kuruoja ir VDU Profesinių kompetencijų vystymo centras. Žinome, kad turėdami stiprią akademinę bendruomenę, galime užtikrinti naujausių žinių perdavimą, kuriant kokybišką ir ilgalaikį Socialinių inovatorių akademijos turinį. Kaip iniciatyvos bendraautoriai matome ir plačias bendradarbiavimo galimybes, ?kurios suteikia galimybę partneriams papildyti vieniems kitus atskleidžiant savo stipriąsias puses bei sukur?ti originalią Socialinių inovatorių akademijos programą“, – teigia VDU prorektorė. 


Prof. dr. Inga Žalėnienė, MRU


Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė tiki, jog ši akademija prisidės prie gyvenimo kokybės gerinimo ir tvarios Lietuvos kūrimo: „Kartu su partneriais steigiame Socialinių inovatorių akademiją siekdami Mykolo Romerio universiteto dėstytojų ir mokslininkų ekspertinėmis žiniomis prisidėti stiprinant įvairių Lietuvos regionų žmonių kompetencijas teisės, viešojo valdymo, ekonomikos, verslo, psichologijos, socialinio darbo, užsienio kalbų mokymo srityse.“


Alė Murauskienė, MARKO


„Marijampolės kolegijos bendruomenė yra suinteresuota prisijungti prie šios tarptautinės iniciatyvos, skirtos Socialinių inovatorių akademijos įkūrimui, nes jau pačioje aukštosios mokyklose vizijoje įtvirtintas požiūris į kolegiją kaip į atvirą inovacijoms, veržlią, nuolat besikeičiančią, socialiai atsakingą Pietvakarių Lietuvos regiono aukštojo mokslo instituciją. Manome, kad Socialinių inovatorių akademijos centro atidarymas Marijampolės kolegijoje prisidės prie inovacinės kultūros sklaidos ir stiprėjimo Sūduvos regione“, – apie artimiausius ateities planus dalinosi ir Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė. 


Socialinių inovatorių akademijos veikla – dizaino mąstysenos metodika


Socialinių inovatorių akademijos veikla bus koordinuojama ir vystoma per regionuose lokaliai veikiančius padalinius, taip pat virtualioje skaitmeninėje platformoje ir organizuojant mobilios komandos darbą. Socialinių inovatorių ugdymo procesą SIA tinklo nariai vykdys pagal tą pačią sertifikuotą programą, kurioje akcentuojamos socialiniams inovatoriams svarbiausios kompetencijos: kūrybiškumas, atsakinga lyderystė, atsparumas ir atvirumas pokyčiams, inovacijų kūrimas ir verslumas, tvarumas ir integralumas, socialinio poveikio prognozavimas bei vertinimas, lankstumas ir adaptyvumas. Socialinių inovatorių akademijoje bus taikomi įvairūs metodai socialinėms inovacijoms kurti, taip pat vadovaujamasi dizaino mąstysenos metodika, leidžiančia išgryninti problemas ir jas sėkmingai išspręsti. Daugiausia dėmesio planuojama skirti praktinėms užduotims bei veikloms. Sukurti sprendimai bus testuojami su bendruomenių nariais, kuriems sprendžiama socialinė problema ar iššūkis daro didžiausią poveikį, ir bus stebima, ar jie yra išties veiksmingi ir turintys ilgalaikę vertę.

Nida Mačerauskienė, VIKO


„Esame aktyvus dalyvis kuriant socialiai atsakingą visuomenę, tad prisijungimą prie Socialinių inovatorių akademijos vertiname kaip ypatingą platformą išnaudoti galimas sinergijas, skatinti dialogą, užtikrinti dalijimąsi žiniomis – kurti socialinių inovacijų ekosistemas. Atsinešame kūrybišką požiūrį, tyrimines kompetencijas ir stiprią motyvaciją dalintis turimu know-how bei skatinti socialinių inovacijų kūrimą ir plėtrą“, – pasakoja Nida Mačerauskienė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė.


Socialinių inovatorių akademija pirmąsias savo veiklas pradės jau šį pavasarį?

?

Socialinių inovatorių akademija jau planuoja savo pirmąsias veiklas ir renginius: artimiausiu metu startuos studentų kūrybinės dirbtuvės, skirtos SIA identitetui sukurti, balandžio mėnesį bus organizuojama nuotolinė diskusija apie socialinių inovatorių ugdymą Skandinavijos šalyse, pristatant gerąją patirtį ir pavyzdžius, o gegužę Vilniuje vyks Lietuvos socialinių inovacijų klasterio renginys „Leaders grow leaders: facilitating social innovations in regions“, kurio metu Baltijos jūros regiono ekspertai aptars socialinių inovacijų vystymo perspektyvas ir bendradarbiavimo stiprinimą.