Projektai

„Transform4Europe“ idėja paprasta, tačiau kartu – labai ambicinga. Tam, kad sistemingai įgyvendintų pokyčius ir visapusiškai bei inovatyviai transformuotų savo veiklą esminėse srityse, septyni Europos universitetai susibūrė į „Transform4Europe“ konsorciumą. Ši bendrystė įpareigoja naudotis geriausiomis savo narių praktikomis, metodais ir kitomis šio tinklo teikiamomis galimybėmis.

Ką reiškia būti „Transform4Europe“ Europos universitetu?

Visų pirma – tai naujos galimybės visai universiteto bendruomenei ir regionui:

 • naujos tarpdisciplininės ir tarptautinės studijų programos
 • inovatyvios mokymo(si) aplinkos
 • nauji mobilumo modeliai
 • glaudus bendradarbiavimas tarp universitetų, įmonių ir kitų svarbiausių, regionuose veikiančių suinteresuotų šalių
 • daugiakalbystės skatinimas ir naujos kalbų mokymosi galimybės
 • įvairios tarptautinių mokslo projektų galimybės
 • stipresnis universitetas tiek valstybiniame, tiek ir tarptautiniame kontekste.

Trumpai tariant, „Transform4Europe“ iniciatyva yra skirta suvienyti konsorciumo narių potencialą: kurti ateities aukštojo mokslo viziją ir ją realiai įgyvendinti. Kiekvienam universitetui dirbant atskirai, tokių ambicingų užduočių įgyvendinimui, resursų ir galimybių paprasčiausiai pritrūktų.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.vdu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/europos-universitetas-transform4europe/

Profesinių kompetencijų vystymo centras dalyvauja dviejuose veiklose:

Inovatyvus mokymas(is) ir inovatyvios mokymosi aplinkos (WP4_VDU)

Mobilumas visiems (WP6_VDU)

Projektu siekiama išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje. Apsijungus trims aukštosioms mokykloms: Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetams, didelis dėmesys skiriamas studijų programų portfelio pertvarkai, studijų kokybės gerinimui, tarptautiškumo plėtotei, studentų pasiekimų gerinimui, dėstytojų profesiniam tobulėjimui ir mokslinės veiklos stiprinimui. Siekiant studijų efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, numatoma, kad VDU įvertins jau turimą visų trijų universitetų patirtį ir pagal vieningą sistemą pertvarkys vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą.

Bus pereinama prie bendros studentų pažangos stebėsenos, pasiekimų vertinimo, grįžtamojo ryšio užtikrinimo sistemos. Tam bus pasitelktos jau esamos e-sistemos ir platformos, tačiau skiriant lėšų jų plėtotei ir atnaujinimui, įvertinus naujus iššūkius, ypač susijusius su pedagogų rengimu. Atsižvelgiant į regiono, miesto, verslo poreikius ir specifiką, bus atnaujintos studijų programos, išgryninant stipriausias jungtinio universiteto studijų programas. Tai leis efektyviau investuoti į akademinio personalo profesinį tobulėjimą, tarptautiškumo didinimą, naujovių ir inovatyvių studijų metodų diegimą. Dalis investicijų bus skirtos dėstytojų pedagoginės ir mokslinės kvalifikacijos tobulinimui, dalyvaujant profesinio augimo renginiuose, kuriuos ves Lietuvos bei užsienio ekspertai.

Projektas taip pat bus skirtas įgyvendinti pedagogų profesinio tobulinimo ir pedagogų pirminio rengimo veiklas: atnaujinamos studijų programos, kuriamas pedagogų profesinio tobulėjimo modelis, tobulinamos dėstytojų, dirbančių pedagogikos krypties programose, kompetencijos. Bendrai Universitete vykdant mokytojų rengimo veiklas, bus sukurtos ir atnaujintos esamos technologijomis grindžiamos aplinkos, kurios leistų kurti technologijomis grindžiamas veiklas skaitmeninėje erdvėje. Bus įkurtos šiuolaikinės laboratorijos. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA).

Profesinio tobulėjimo platforma sukurta šio projekto rėmuose.

Tarptautinis projektas „Mokytojų žinių ir gebėjimų vykdyti mokymą tiesiogiai internetu ir nuotoliniu būdu stiprinimas“ (angl. Improvement of the knowledge, skills and competence of the teachers in on-line and distance education), akronimas IMONED, Projekto Nr. 2020-1-ES01-KA201-082730, yra finansuojamas ERASMUS + programos priemonę KA201 Strateginė partnerystė mokyklų mokymui.

Projektas IMONED yra skirtas spręsti staiga atsiradusius ir skubius mokytojų poreikius, susijusius su nuotolinio mokymo vykdymu. šiuo metu galima rasti ne vienus ir skirtingus e-mokymo kursus skirtingoms tikslinėms grupėms. Nemokami kursai yra palyginti žemos kokybės, už kitus kursus tenka mokėti, o tai mokytojams nėra patrauklu. Šio projekto metu sukurti kursai pateiks išsamias žinias, reikalingas efektyviai pasirengti, vystyti ir įgyvendinti nuotolinį mokymą. Be to, tikslinei grupei (visų švietimo lygių mokytojai) bus perteiktos metodinio ir pedagoginio pobūdžio žinios šio tipo mokymų vykdymui, įgyvendinti mokymai šioje srityje. Projektas išplės ir kitas projekto partnerių vykdomas veiklas e-mokymų ir savišvietos srityje. Šiuo metu Europoje ir pasaulyje mokytojams trūksta žinių nuotolinio mokymo vykdymo srityje, o šis projektas padės integruoti gerąją partnerių patirtį šioje srityje.

Projektas sukurs du svarbiausius rezultatus:

1 intelektinis produktas –  nauja ir šiuolaikiška nuotolinio mokymosi ir mokymo metodikos programa, kuri bus pristatyta tikslinei grupei pilotinių mokymų metu, kuomet dalyviai galės pateikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

2 intelektinis produktas –  technologinės galimybės ir priemonės, skirtos individualiam mokymuisi pagal poreikius, reikalingus mokymosi turiniui kurti.

Daugiau apie projektą http://www.imoned.eu/

Pagrindinis projekto partneris – VŠĮ „Pažangos projektai“, o Profesinių kompetencijų vystymo centras teikia ekspertines konsultacijas.

VDU akademinio ir neakademinio personalo darbuotojų kompetencijų stiprinimas (mokymai). Atlikta kitų šalių patirčių analizė rodo, kad aukštajame moksle itin svarbi akademinio ir neakademinio personalo sinergija, kuri užtikrina sistemingą ir sėkmingą aukštojo mokslo vystymąsi. VDU siekdamas atliepti bendruomenės poreikius bei kokybės vertinime išsakytus pastebėjimus, sukūrė profesinio tobulėjimo sistemą, kurioje kiekvienas VDU darbuotojas turi galimybę kelti savo profesinę kompetenciją. Mokymų metu, bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra, VDU bendruomenė tobulėja bei gali sėkmingai veikti, daryti įtaką ne tik savo institucijoje, bet ir tarptautiniu mastu. Taip pat įvykdyti 3 VDU studentų antreprenerystės kompetencijų stiprinimo mokymai, kuriuose studentai praplėtė tradiciškai suvokiamą verslumą, užtikrino kūrybiškumo, kritinio bei atsakingo požiūrio formavimą(si), atrado platesnes galimybes realizuoti savo potencialą.

Skaitmeninės transformacijos mokymų programa Aukštųjų mokyklų dėstytojų skaitmeninės transformacijos kompetencijų tobulinimo mokymai skirta VDU akademinio personalo darbuotojų skaitmeninėms kompetencijoms stiprinti. Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą Skaitmeninė švietimo transformacija“ (“EdTech”).


Projektas vykdomas dviem etapais: I-asis etapas vykdytas balandžio-birželio mėnesiais, II-asis etapas organizuojamas rugpjūčio-lapkričio mėnesiais. Programa sudaryta įtraukiant įvairių sričių skaitmeninio turinio kūrimui naudingus mokymus, kurių metu dalyviai tobulino skaitmenines kompetencijas: inovatyvių dėstymo metodų kūrimas ir technologinių priemonių įgalinimas, grafinio dizaino pritaikymas pasitelkiant platformą Canva bei komunikacijos parengimas vizualiai taikant MS PowerPoint paketą, bendrakūros principai ir jų taikymas, video turinio kūrimas bei baziniai montažo principai, skaitmeninio pasakojimo taikymo metodai, įtraukių įrankių ir dirbtinio intelekto technologijų taikymas edukacijoje, švietimo tendencijos hibridiniame ugdyme, skaitmeninių išteklių kūrimo ir adaptavimo metodikos. Mokymus vedė savo sričių specialistai iš Lietuvos ir Olandijos.


Kiekvienas dalyvis turėjo galimybes sudalyvauti pagrindinėje mokymų programoje, kurios trukmė 66 val., o šią programą sudarė nuo 4 iki 16 valandų trukmės 11 mokymai. Šie mokymai buvo organizuojami kontaktiniu arba nuotoliniu būdu. Taip pat buvo siūlomi papildomi mokymai ir galimybės sudalyvauti skaitmeninių priemonių kūrimo dirbtuvėse. Panaši programa laukia ir rudens mokymuose dalyvausiančios grupės. 


Projekto tikslas – siekiant stiprinti tyrėjų karjeros patrauklumą, užtikrintų talentų pritraukimą bei išlaikymą, nuosekliai atlikti tyrėjų karjeros stebėseną, sukurti sąlygas efektyviam ir nuolatiniam įgūdžių bei kompetencijų ugdymui bei didinti pareigų patrauklumą, parengti žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją. 

Projekto pagrindinė veikla:

 1. Parengti žmogiškųjų išteklių strategiją atliepiant VDU mokslininkų, tyrėjų, laborantų karjeros poreikius.

Projekto trukmė: 2023/08-2024/08

Projekto vertė: 58207,29 eurai

Projekto vadovas: Edvinas Samys edvinas@vdu.lt

Projekto komanda: VDU Žmogiškųjų išteklių departamento direktorė Marija Karosaitė, vyr. specialistė Greta Rosliakė, VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro vadovė dr. Aistė Ragauskaitė, VDU Studijų departamento vadovė Mykolė Lukošienė, VDU Mokslo ir inovacijų departamento vadovas dr. Darius Milčius, VDU studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė.

Ši veikla finansuojama 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės lėšomis.

Konsorciumą, įgyvendinantį iniciatyvą „EDIH4IAE.LT“ (kitaip – „Pramonės, žemės ūkio ir energetikos sektorių skaitmeninė transformacija Lietuvoje”), įsteigė Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inovacijų centras, agro-maisto sektoriaus technologijų įmonė „ART21”, skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania”, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, Lietuvos energetikos institutas ir Smart Energy DIH.

EDIH4IAE.LT suteiks galimybę Vakarų ir Vidurio Lietuvos regiono agro-maisto, energetikos ir pramonės įmonėms bei valdžios institucijoms integruoti aplinkosaugos, skaitmeninius ir visuomeninius sprendimus į savo pagrindinius verslo modelius. EDIH4IAE.LT turi geriausias galimybes remti 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos (Digital Europe Programme), kuria siekiama užtikrinti, kad Europa imtųsi ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės transformacijos ir suteiktų jos naudą įmonėms ir piliečiams, užmojus.

Tikslas – efektyvinti pramonės, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą teikiant Vakarų ir Vidurio Lietuvos regione veikiantiems verslo ir viešųjų subjektams ir pagrindinių skaitmeninių technologijų (didelio našumo kompiuteriai, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas) diegimui.

Uždaviniai:

 • didinti skaitmeninių technologijų paklausą ir absorbcijos potencialą;
 • ugdyti skaitmeninei transformacijai reikalingus skaitmeninius įgūdžius;
 • mažinti investavimo į skaitmenines technologijas riziką, padedant įmonėms pritraukti papildomus finansinius išteklius;
 • skaitmeninių technologijų ir verslo modelių pagalba, didinti Lietuvos ūkio subjektų integraciją į ES ir tarptautines vertės kūrimo grandines.

Koordinatorius:

 • VŠĮ Lietuvos inovacijų centras

Partneriai:

 • Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK)
 • Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)
 • Lietuvos energetikos institutas (LEI)
 • UAB „ART21“ (Art21)
 • VŠĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas
 • VšĮ „SmartIT Cluster“
 • VšĮ SmartEnergyDih

Įgyvendinama pagal Europos Sąjungos Digital Europe programą (DIGITAL) (nr.: 101083746).