Neformalaus suaugusiųjų švietimo programos

Vytauto Didžiojo universiteto Profesinių kompetencijų vystymo centras bendradarbiaudamas su Neformaliųjų švietimo programų registru kviečia teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos skirtos įvairiems švietimo poreikiams tenkinti, profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams plėtoti.

Šios programos sudaromos atsižvelgiant į ketinančiųjų studijuoti mokymosi poreikius, taip pat gali būti rengiamos pagal įmonės ar organizacijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Baigusiesiems neformaliojo švietimo programą išduodamas universiteto nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Daugiau informacijos apie konkrečias VDU siūlomas neformaliojo švietimo studijų programas teikia jas organizuojantys universiteto padaliniai. Plačiau.

Neformaliųjų suaugusiųjų švietimo programų kryptys gali būti:

  • Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa
  • Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa
  • Specialiuosius ugdymo poreikius turinčio asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa
  • Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčio asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Norint teikti neformaliąją suaugusiųjų švietimo programą registravimui reikia užpildyti neformaliojo švietimo programos formą:

  • pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa (pridedama forma)
  • kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programa (pridedama forma)

Kai programa yra užregistruojama, jai suteikiamas automatiškai generuojamas Programos identifikavimo kodas, kurį atsiunčiame atskiru laišku.

Norimas teikti registravimui neformaliąsias suaugusiųjų švietimo programas prašome siųsti VDU PKVC mokymų organizatorei Gabrielei Viduolytei el. paštu gabriele.viduolyte@vdu.lt.

Neformaliojo švietimo programų registro paskirtis – registruoti šio registro nuostatuose nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti registro objektų duomenis ir teikti juos fiziniams ir juridiniams asmenims.

Neformaliojo švietimo programų registro nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-10-25 įsakymu Nr. V-1217 „DĖL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR RENGINIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“.

VDU neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo tvarkos aprašas.