Mokymosi visą gyvenimą skyriaus pristatymas

VDU

Mokymosi visą gyvenimą skyrius – su universiteto bendruomene bendradarbiaujantis ir tarpininkaujantis universiteto padalinys, apjungiantis visuomenei ir universiteto bendruomenei skirtas kompetencijų kėlimo ir pripažinimo veiklas bei aktyviai remiantis jų įgyvendinimą.


Tikslai:

  • Plėtoti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistemą, prisidedančią prie Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo Universitete.
  • Inicijuoti ir koordinuoti Mokymosi visą gyvenimą studijų organizavimą ir vykdymą, atspindintį Universiteto misiją, suinteresuotųjų šalių poreikius, darbo rinkos pokyčių tendencijas.
  • Nuolat vykdyti Mokymosi visą gyvenimą studijų poreikio tyrimus ir teikti rekomendacijas dėl šios veiklos plėtros.
  • Administruoti kvalifikacijos tobulinimo ir kitų neformaliųjų studijų įregistravimo, organizavimo bei kokybės užtikrinimo procesą.
  • Koordinuoti Mokymosi visą gyvenimą veiklų dokumentų rengimą, pažymėjimų išdavimą.
  • Pagal kompetenciją vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei Universiteto studijų prorektoriaus pavedimus.


Daugiau informacijos apie Mokymosi visą gyvenimą skyrių: kompetencijos@vdu.lt