Patvirtinti Profesinių kompetencijų vystymo centro nuostatatai

VDU

Vytauto Didžiojo universiteto Taryba 2021 m. spalio mėnesį patvirtino Profesinių kompetencijų vystymo centro (toliau - Centras) steigimą ir veiklą nusakančius nuostatus.

Centro veiklos tikslas - vykdyti kompetencijų vystymo veiklas, grįstas moksliniais tyrimais ir inovacijomis, akademiniam ir neakademiniam personalui, įgyvendinant nuoseklią, darbuotojų poreikius atliepiančią kompetencijų vystymo sistemą Universitete.


Centro uždaviniai:

 • organizuoti profesinio tobulėjimo veiklas Universiteto akademinei ir neakademinei bendruomenei;
 • teikti profesinio tobulėjimo paslaugas kitų aukštųjų mokyklų akademinei ir neakademinei bendruomenei;
 • organizuoti pagal poreikį kitų tikslinių grupių profesinio tobulėjimo veiklas.


Centro funkcijos:

 • vykdyti profesinio tobulėjimo poreikių analizę;
 • koordinuoti teikiamų profesinių tobulinimo paslaugų procesus;
 • teikti pasiūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo politikos formavimo ir gerinimo;
 • formuoti kvalifikacijos tobulinimo kokybės sistemą bei atlikti jos monitoringą;
 • rengti kvalifikacijos tobulinimo veiklų rezultatų ataskaitas ir teikti jas rektoriui;
 • konsultuoti bendruomenę profesinio tobulinimo klausimais, rengti profesinio tobulinimo planus bei rekomendacijas;
 • formuoti ilgalaikį, tvarų Centro įvaizdį ir reputaciją;
 • bendradarbiauti su Universiteto padaliniais, teikti konsultacijas bei metodinę, vadybinę, organizacinę pagalbą profesinio tobulinimo klausimais;
 • plėtoti tarptautinę su Centro veikla susijusią partnerystę;
 • užtikrinti sklandžią, sistemingą ir nuolatinę komunikaciją bei Centro veiklos viešinimą profesinio tobulinimo klausimais;
 • atlikti aktualių Centro veiklai projektinių kvietimų monitoringą, paraiškų rengimą ir projektų įgyvendinimą;
 • vykdyti kitas su profesiniu tobulinimu susijusias veiklas.


Dėl bendradarbiavimo kviečiame kreiptis mokymosi.akademija@vdu.lt arba Centro kontaktais.