Profesinių kompetencijų vystymo tarptautinė praktika

VDU

Užsienio praktika. Plačiausiai kompetencijos centrų (ekscelencijos centrų) praktika išvystyta Jungtinėse Amerikos valstijose (daugiau kaip 50 ekscelencijos centrų). Centrai steigiami dviejuose kryptyse: kaip profesinės kompetencijos tobulinimo bei kaip mokslinių grupių atliekant tyrimus. Šią praktiką taip pat pritaikė Europoje veikiantys universitetai tokie kaip Helsinkio universitetas, Tartu universitetas, Oslo universitetas ir kt. (apie 30 įvairių akademinių centrų susijusių su profesiniu tobulėjimu). Kadangi tokie koncentruotų paslaugų centrai turi išskirtinį potencialą auginti tobulėjimo kultūrą, jie veikia ir privačiame sektoriuje kaip startuoliai ir atžalinės įmonės prie universitetų.


Prioritetinės kryptys kuomet daugiau dėmesio skiriama mokymuisi visą gyvenimą, nuolatiniam tobulėjimui numatomos ir Horizon Europe (kaip pavyzdžiui, vienos iš stiprių krypčių – kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė bei „Widening participation/spreding excellence “). Dėl šios priežasties, siekiant pritraukti papildomą finansavimą bei aktyviai burti suinteresuotų universitetų tinklą bendradarbiauti profesinių kompetencijų tobulėjimo srityse turėti būti vykdomos ir projektinės veiklos.

Pagal susiformavusią praktiką bei požiūrį, kad aukštosiose mokyklose akademinės ir neakademinės bendruomenės bendradarbiavimas yra susietas tvariais socialiniai ryšiais bei kokybiškas organizacijos augimas ir tobulėjimas siejamas su bendruomenės augimu ir tobulėjimu, Profesinių kompetencijų vystymo centras savo veikloje numato tris pagrindines tikslines grupes:

  • akademinio personalo kompetencijų tobulinimą;
  • neakademinio personalo kompetencijų tobulinimą;
  • kitų tikslinių grupių kompetencijų tobulinimą.


Užsienio šalių pavyzdžiai:

  • University of South Carolina (The Center for Teaching Excellence (CTE)): mokymų ekscelencijos centras orientuotas į kompetencijų tobulinimą akademinio ir neakademinio personalo, individualizuotas konsultacijas ir palaikymą pradedant dėstyti universitete. Taip pat sukurta mokymų sistemą leidžia pasirinkti mokymosi lygmenį pagal jau turimą patirtį, darbo stažą bei individualius poreikius.
  • University of Helsinki (The Centre for University Teaching and Learning (HYPE)): mokymų ir mokymosi centras orientuotas tiek į mokymų programas universiteto darbuotojams tiek į tyrimus, kurie analizuoja mokymosi visą gyvenimą koncepciją aukštosiose mokyklose. Programos sudaromos remiantis tarptautiniais ir nacionaliniais ekspertais, kurie perteikia geriausias savo patirtis. Tikslinė grupė - akademinis bei neakademinis personalas.
  • Utrecht University (The Centre for Academic Teaching): mokymų sistema orientuotą į dėstytojus ir mokslininkus, siekiant motyvuoti mokytis visą gyvenimą. Taip pat akademinė bendruomenė skatinama savarankiškai identifikuoti mokymosi poreikį, nusistatyti tobulintinų kompetencijų žemėlapį bei asmeniškai ir individualiai įsivertinti pažangą. Teikiamos ne tik mokymo paslaugos, bet taip pat informavimo apie mokymosi galimybes bei individualių konsultacijų nusistatant savo kompetencijų lauką akademinėje veikloje.